ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 8 - 11 (131 илэрц)
Doc 9731 Volume 2 International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual MISSION COORDINATION ИКАО-ын Document, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Doc 9731 Volume 3 International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual MOBILE FACILITIES ИКАО-ын Document, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Doc 9750 2016–2030 Global Air Navigation Plan Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Doc 9803 Line Operations Safety Audit (LOSA) ИКАО-ын Document, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2002
Doc 9804 Manual on Air Traffic Services (ATS) Ground-Ground Voice Switching and Signalling Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2002
Doc 9815 Manual on Laser Emitters and Flight Safety Нисэхийн анагаах ухаан, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2003
Doc 9817 Manual on Low-level Wind Shear Нисэхийн цаг уур, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2005
Doc 9830 Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2004
Doc 9837 Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ, Нисэхийн цаг уур
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Doc 9849 Global Navigation Satellite System (GNSS) Manual ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Doc 9854 Global Air Traffic Management Operational Concept Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2005
Doc 9868 Training Сургалт болон заах арга зүй, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, ИКАО-ын Document, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020