ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 4 - 108 (1,286 илэрц)
Air Transportation Агаарын тээвэр
Зохиогч: JOHN G. WENSVEEN
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Air Transportation A Management Perspective Агаарын тээвэр, Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: John G . Wensveen
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Aircraft Accident Investigation Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Richard H. Wood
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1995
Aircraft Aerodynamic Design Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Andras S ´ obester
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2015
Aircraft Communications and Navigation Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Mike Tooley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Aircraft communications and navigation systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Mike Tooley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Aircraft Design Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Ajoy Kumar Kundu
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Aircraft Digital Electronic and Computer Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Mike Tooley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Aircraft Electrical and Electronic Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: David Wyatt
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Aircraft Electrical and Electronic Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Mike Tooley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2009
Aircraft Electricity and Electronics Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Thomas K. Eismin
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Aircraft Engineering Principles Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Lloyd Dingle
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2005