ИНҮТ
Эрх зүйн булан
Дугаар Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Төлөв
  БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ 2018-06-27 2019-01-01 хүчинтэй
  БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ 2002-05-03 2002-05-03 хүчинтэй
  МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТУХАЙ 2009-02-13 2009-02-13 хүчинтэй
  ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 2021-07-02 2022-11-01 хүчинтэй
Хуудас 1 - 1 (4 илэрц)