ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 3 - 104 (1,240 илэрц)
Air Traffic Management And Systems 2 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Electronic Navigation Research Institute
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2015
Air Transport And The Environment Агаарын тээвэр, Нисэхийн байгаль орчин
Зохиогч: Ben Daley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Air Transport and Tourism Interrelationship, Operations and Strategies Аялал жуулчлал
Зохиогч: M.R. Dileep
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Air Transport Economics Агаарын тээвэр
Зохиогч: Bijan Vasigh
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Air Transport Management Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Lucy Budd
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Air Transport System Агаарын тээвэр
Зохиогч: Dieter Schmitt
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Air Transport System Analysis And Modelling Агаарын тээвэр
Зохиогч: Milan Janie
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2000
Air Transportation Агаарын тээвэр
Зохиогч: JOHN G. WENSVEEN
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2007
Air Transportation A Management Perspective Агаарын тээвэр, Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: John G . Wensveen
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Aircraft Accident Investigation Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Richard H. Wood
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1995
Aircraft Aerodynamic Design Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Andras S ´ obester
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2015
Aircraft Communications and Navigation Systems Агаарын хөлгийн техник ба технологи
Зохиогч: Mike Tooley
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018