ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 1 - 7 (79 илэрц)
Air Traffic Control Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Max Mulder
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019
Air Traffic Control /Career Prep/ Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Patrick R. Mattson
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Air Traffic Control Automated Systems Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Bestugin A.R.
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
Air Traffic Controller Staffing in the En Route Domain Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: National Academy of Sciences
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Air Traffic Management /Principles, Performance, Markets/ Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Marina Efthymiou
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2023
Air Traffic Management And Systems Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Electronic Navigation Research
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Air Traffic Management And Systems 2 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Electronic Navigation Research Institute
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2015
AirTraffic and the Environment - Background, Tendencies and Potential Global Atmospheric Effects Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: U. Schumann
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1990
Annex 11 /Air Traffic Services/ ИКАО-ын хавсралт /annex/, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Automatic Flight Control Systems Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Зохиогч: Thomas Lombaerts
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2012
Cir 185 SATELLITE-AIDED SEARCH AND RESCUE - THE COSPAS-SARSAT SYSTEM Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Агаарын навигацийн үйлчилгээ, ИКАО-ын Circular
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1986
Cir 211 AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE (AFIS) ИКАО-ын Circular, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: ИКАО
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1999