ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 87 - 108 (1,286 илэрц)
Strategic Issues In Air Transport Агаарын тээвэр
Зохиогч: Ruwantissa Abeyratne
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2012
Strategy in Airline Loyalty Агаарын тээвэр
Зохиогч: Evert R. de Boer
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Sustainability in Air Transport and Multimodality Агаарын тээвэр
Зохиогч: Vittorio Di Vito
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2023
Sustainable Aviation Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: T. Hikmet Karakoc
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Sustainable Aviation /A Management Perspective/ Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Judith L. Walls
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Sustainable Aviation Fuel Нисэхийн био түлш
Зохиогч: U.S Department of Energy
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
SUSTAINABLE AVIATION FUELS GUIDE Нисэхийн био түлш
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Sustainable Aviation Greening the Flight Path Агаарын тээвэр, Нисэхийн байгаль орчин
Зохиогч: Thomas Walker,
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
System Analysis and Modelling in Air Transport Агаарын тээвэр
Зохиогч: Milan Janić
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2021
TALK ABOUT TRAVEL Нисэхийн англи хэл
Зохиогч: Rob Jordens
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Teacher Professional Development for Improving Quality of Teaching Сургалт болон заах арга зүй
Зохиогч: Bert Creemers
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Teacher Training Essentials Сургалт болон заах арга зүй
Зохиогч: Craig Thaine
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010