ИНҮТ
Сургалт
Агаарын хөлгийн аэродромын орчинд шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас урьдчлан сэргийлэх анхан шатны сургалт