ИНҮТ
Сургалт: Агаарын хөлгийн аэродромын орчинд шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас урьдчлан сэргийлэх анхан шатны сургалт
Агаарын хөлгийн аэродромын орчинд шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас урьдчлан сэргийлэх анхан шатны сургалтын шалгалтын сан