ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 1 - 4 (39 илэрц)
Advanced Flight Dynamics with Elements of Flight Control Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Nandan K. Sinha
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Advances in Sustainable Aviation Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Tahir Hikmet Karakoç
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Air Transport Management Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Lucy Budd
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Air Transportation A Management Perspective Агаарын тээвэр, Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: John G . Wensveen
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Aviation Investment Агаарын тээврийн удирдлага, санхүү болон өрсөлдөөн
Зохиогч: Doramas Jorge-Calderón
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2021
Aviation Maintenance Management 2 edition Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Harry A. Kinnison
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Aviation Noise Impact Management Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Laurent Leylekian
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
Aviation Project Management Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Triant Flouris
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Aviation Resource Management /Proceedings of The Fourth Australian Aviation Psychology Symposium/ Нисэхийн сэтгэл судлал, Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Brent J. Hayward
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2000
Aviation Risk And Safety Management Агаарын тээврийн удирдлага, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: Roland Mu¨ller
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Aviation Systems /Management of the Integrated Aviation Value Chain/ 2 edition Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Andreas Wittmer
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2021
Aviation Systems 1 edition Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Andreas Wittmer
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011