ИНҮТ
Сургалт
Агаарын хөлгийн гал унтраах, зорчигчдыг аврах анхан шатны сургалт