ИНҮТ
Сургалт
А/25 НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНЫ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТЫН ЯВЦЫН ШАЛГАЛТ 2-ЫН МАТЕРИАЛ