ИНҮТ
Сургалт
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Сургалтын зорилго:

ИН-ийн аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагчийг иргэний нисэхийн салбарт гарч буй өөрчлөлт шинэчлэлтийн хүрээнд аюулгүй байдлын үзлэгийн технологи, арга аргачлал, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт болон холбогдох баримт бичигт орсон өөрчлөлтүүдтэй танилцаж, ажлын байранд ашиглах мэдлэг ур чадвар дадлыг бататган сэргээхэд оршино.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:

  • Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын анхан шатны сургалтад хамрагдсан байх
  • Аюулгүй байдлын үзлэгийг бие даан гүйцэтгэх чадвартай болсон байх

Сургалтын агуулга:

  • Эрх зүйн баримт бичгүүдтэй танилцах
  • Нисэх буудлын аюулгүйн хамгаалалт
  • Тоног төхөөрөмжийг ашиглах

Сургалтын орчин /танхим, цахим/:

Танхим

Сургалтын цаг:

40 цаг буюу 5 өдөр

Анги дүүргэлт:

15-20 суралцагч байна.

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа:

2024 оны 09 сар