ИНҮТ
Сургалт
Нисгэгч мэргэжилтэнд зориулсан Радио холбооны операторын зэрэглэл олгох сургалт