ИНҮТ
Сургалт
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт

Сургалтын зорилго:

Иргэний нисэхийн багц дүрмүүд, нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах ерөнхий журам, хамтын ажиллагааг зохицуулах журам, хамтран ажиллах гэрээний дагуу нисэхийн мэдээлэл нисэхийн өгөгдлийг бэлтгэх, дамжуулах, мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлэх

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгч байна.

Сургалтын агуулга:

  • Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагад дамжуулах нисэхийн мэдээлэл болон  нисэхийн өгөгдлийг бэлтгэх
  • Нисэхийн мэдээлэл болон нисэхийн өгөгдлийг нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагад дамжуулах
  • Бүтээгдэхүүний төсөлд зөвшөөрөл олгох

Сургалтын орчин /танхим, цахим/:

Цахим/ танхим

Сургалтын цаг:

26 цаг буюу 3 өдөр

Анги дүүргэлт:

15-20 суралцагч байна.

Зохион байгуулагдах хугацаа:

2024 оны 04 сар