ИНҮТ
Сургалт: Аэродромын үзлэгийн ажилтны сургалт
А/56 Аэродромын үзлэгийн ажилтны шалгалтын сан