ИНҮТ
Сургалт: Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт