ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 15 - 108 (1,286 илэрц)
Aviation Systems /Management of the Integrated Aviation Value Chain/ 2 edition Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Andreas Wittmer
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2021
Aviation Systems 1 edition Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Andreas Wittmer
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2011
Aviation Terrorism Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Jin-Tai Choi
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1994
Aviation terrorism and security Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Paul Wilkinson
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1998
Aviation Turbulence Нисэхийн цаг уур
Зохиогч: Robert Sharman
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Aviation Visual Perception Нислэгийн тухай
Зохиогч: Randy Gibb
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Aviation Weather Нисэхийн цаг уур
Зохиогч: DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1975
Aviation Weather 4 edition Нисэхийн цаг уур
Зохиогч: Peter F. Lester
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Aviation Weather Handbook Нисэхийн цаг уур
Зохиогч: FAA
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Aviation Weather Services Нисэхийн цаг уур
Зохиогч: National Academy of Sciences
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1995
Aviation Weather Surveilllance Systems Advanced Radar And Surface Sensors For Flight Safety And Air Traffic Management Нисэхийн цаг уур
Зохиогч: Pravas Mahapatra
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1999
Avionics navigation systems Нисэхийн техникийн шинжлэх ухаан, Агаарын навигацийн үйлчилгээ
Зохиогч: Myron Kayton
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1997