ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 14 - 108 (1,286 илэрц)
Aviation Psychology Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: KLAUS-MARTIN GOETERS
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2004
Aviation Psychology And Human Factors 1 edition Нисэхийн сэтгэл судлал, Хүний хүчин зүйл
Зохиогч: Monica Martinussen
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Aviation Psychology And Human Factors 2 edition Нисэхийн сэтгэл судлал, Хүний хүчин зүйл
Зохиогч: Monica Martinussen
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Aviation Resource Management /Proceedings of The Fourth Australian Aviation Psychology Symposium/ Нисэхийн сэтгэл судлал, Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Brent J. Hayward
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2000
Aviation Risk And Safety Management Агаарын тээврийн удирдлага, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: Roland Mu¨ller
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Aviation Safety /Human Factors -System Engineering Flight Operations -Economics Strategies -Management/ Хүний хүчин зүйл, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: Hans M. Soekkha
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1997
Aviation Security /Countermeasures, Access Control, Air Cargo And Charter Operations/ Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Peter Chapman
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019
Aviation security /Legal And Regulatory Aspects/ Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Ruwantissa Lr. Abeyratne
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Aviation Security Law Нисэхийн хууль, Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Ruwantissa Abeyratne
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Aviation Security Management Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Andrew R. Thomas
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights: Technologies and Legal Principles Нисэхийн аюулгүй байдал
Зохиогч: Olga Mironenko Enerstvedt
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Aviation System Risks and Safety Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Зохиогч: Kuklev E.A
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019