ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 1 - 3 (26 илэрц)
A Human Error Approach To Aviation Accident Analysis Хүний хүчин зүйл, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: DOUGLAS A. WIEGMANN
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2003
Air crashes and aviation safety Brace for Impact Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Peter Pigott
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Aircraft Accident Investigation Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Richard H. Wood
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 1995
Aircraft Safety /Accident Investigations, Analyses, and Applications/ Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: Shari Stamford Krause
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2003
Annex 13 /Aircraft Accident and Incident Investigation/ ИКАО-ын хавсралт /annex/, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
Cir 298 Training Guidelines for Aircraft Accident Investigators ИКАО-ын Circular, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2003
Cir 315 Hazards at Aircraft Accident Sites ИКАО-ын Circular, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2008
Doc 10053 Manual on Protection of Safety Information Part I – Protection of Accident and Incident Investigation Records ИКАО-ын Document, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2016
Doc 10062 Manual on the Investigation of Cabin Safety Aspects in Accidents and Incidents ИКАО-ын Document, Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, Агаарын навигацийн үйлчилгээ, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2022
Doc 10104 Manual on Flight Recorder System Maintenance (FRSM) ИКАО-ын Document, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2020
Doc 9756 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation First Edition — 2011 Doc 9756 AN/965 International Civil Aviation Organization Part III Investigation ИКАО-ын Document, Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Монгол
Хэвлэгдсэн он: 2011
Doc 9756 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation First Edition — 2012 Doc 9756 AN/965 International Civil Aviation Organization Part II Procedures and Checklists Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах, ИКАО-ын Document
Зохиогч: ICAO
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2012