ИНҮТ
Сургалт
Ангилал
Түвшин
Хуудас 2 - 4 (37 илэрц)
Аюултай барааны сургалт
Автор: И.Гэрэлтуяа