ИНҮТ
Номын сан
Ангилал
Түвшин
Хэл
Хуудас 1 - 1 (11 илэрц)
Advances In Aviation Psychology Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: Michael A. Vidulich
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2014
Advances in Aviation Psychology Volume 3 /Improving Aviation Performance through Applying Engineering Psychology/ Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: Michael A. Vidulich
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2019
Aeromedical Psychology Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: CARRIE H. KENNEDY
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2013
Aviation Psychology Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: KLAUS-MARTIN GOETERS
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2004
Aviation Psychology And Human Factors 1 edition Нисэхийн сэтгэл судлал, Хүний хүчин зүйл
Зохиогч: Monica Martinussen
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2010
Aviation Psychology And Human Factors 2 edition Нисэхийн сэтгэл судлал, Хүний хүчин зүйл
Зохиогч: Monica Martinussen
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2018
Aviation Resource Management /Proceedings of The Fourth Australian Aviation Psychology Symposium/ Нисэхийн сэтгэл судлал, Агаарын тээврийн удирдлага
Зохиогч: Brent J. Hayward
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2000
Critical Incident Stress Management In Aviation Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: JÖRG LEONHARDT
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2006
Industrial Neuroscience In Aviation Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: Gianluca Borghini
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2017
Mechanisms in the Chain of Safety Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: Alex de Voogt
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2012
Principles And Practice Of Aviation Psychology Нисэхийн сэтгэл судлал
Зохиогч: Pamela S. Tsang
Төрөл: Ном
Хэл: Англи
Хэвлэгдсэн он: 2003